Historia

Plany Lenina wobec Polski cz.I

Bolszewicy zdj. studioopinii.pl

Józef Pił­sud­ski i jego zwo­len­nicy w Sej­mie w obli­czu suk­ce­sów pol­skiej armii na wscho­dzie w 1919 r. skłonni byli do roz­wa­że­nia kon­cep­cji fede­ra­cyj­nej z udzia­łem Bia­ło­rusi i Ukra­iny. Nada­rzała się wyjąt­kowa spo­sob­ność umoc­nie­nia stra­te­gicz­nej pozy­cji Pol­ski w warun­kach nie­zwy­kłego osła­bie­nia Rosji.

0
Twoja ocena: Brak

Dynastia Jagiellonów - Władysław II Jagiełło

Władysław Jegiełło zdj. pl.wikipedia.org

Władysław II Jagiełło (ok. 1351-1434), syn Olgierda (także książę litewski) i jego drugiej żony Julianny.

0
Twoja ocena: Brak

Reihard Tristan Eugen Heydrich symbol zła III Rzeszy

Reihard Tristan Eugen Heydrich zdj. nieznanahistoria.pl

Określany był słowami „młody i zły bóg śmierci”, „bestia o blond włosach”, „diabeł w ludzkiej skórze” Była to osoba, która zapoczątkowała „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Był symbolem narodowego socjalisty. Reihard Tristan Eugen Heydrich. 

Heydrich podczas wojny uczynił z aparatu politycznej policji kluczowy organ dla nazistowskiej dyktatury. Do jego decyzji należało zwierzchnictwo nad „polityką antyżydowską”. Był inicjatorem opracowywania metod masowej zagłady. Stworzył grupy operacyjne, które na Wschodzie zabiły wielką liczbę ludzi.

0
Twoja ocena: Brak

Sejm Polski do czasów rozbiorów

Sejm

Nasz sejm ma jedną z najdłuższych historii w Europie. Jego pierwsze aktywne odłamy powstały na przełomie XIII w. Był to okres rozdrobnienia feudalnego.

W księstwach dzielnicowych powoływano rady złożone z dostojników świeckich i duchowych. U tychże dostojników można było zasięgać porady oraz opinie w podstawowych sprawach dotyczących społeczeństwa i nie tylko. Po takie rady zgłaszali się ówcześni książęta.

W tamtym okresie organizowano posiedzenia dotyczące sądów, zarządzano ustawy (za zgodą rady) prawa. 

0
Twoja ocena: Brak

Zaraza na Rusi

Andrzej I Bogolubski, Ruś Kijowska zdj. wikipedia.org
W 1288r. na ziemiach ówczesnej Rusi wybuchła zaraza. O wywołanie tej zarazy jaką było zatrucie wody pitnej byli osądzani Tatarzy, którzy w tych czasach nękali ziemie polskie swoimi najazdami.
 
"Groźna,  śmiertelna zaraza, która wystąpiła z wielką siłą w wielu ziemiach ruskich, zabrała z tego świata wielu ludzi: mężczyzn i kobiet.
0
Twoja ocena: Brak

Bitwa pod Grunwaldem 1410r - Jan Długosz, Zbigniew Oleśnicki

Bitwa pod Grunwaldem. Diebold Schilling zdj. wikipedia.org

Źródłami historycznymi Bitwy pod Grunwaldem na które powołują się historycy są:

- KRONIKA KONFLIKTU WŁADYSŁAWA KRÓLA POLSKIEGO Z KRZYŻAKAMI W ROKU PAŃSKIM 1410"

- relacja Jana Długosza zawarta w spisanych przez historyka dziejach Królestwa Polskiego, zwanych potocznie "ROCZNIKAMI".

1
Twoja ocena: Brak Oceny: 1 (1 głos)

Szkoła kilkaset lat temu

Johan Amos Comenius - zdj. nieznanahistoria.pl

- kara za psucie powietrza:

Kiedy który chłopiec pobliższych wedle siebie zapachem nieprzyjemnym poczęstował, tedy oskarżony musiał się sam dobrowolnie położyć na stołku na środku szkoły wystawionym; tam każdy współstudent zdjąwszy bot z nogi uderzył go raz cholewą, i to była kara wstydząca, nie boląca, występkowi równa

0
Twoja ocena: Brak

Michał Klepfisz - kawaler Virtuti Militari [1944]

Michał Klepfisz - zdj. lewicowo.pl

„Wódz Naczelny nadał 18 lutego 1944 roku pośmiertnie srebrny Krzyż Virtuti Militari inż. Michałowi Klepfiszowi z Warszawy”.

Ten krzyż nie zawiśnie na jego grobie. Grób ten pozostanie nieznany, jak prawie wszystkie groby żołnierzy wielkiej Armii Podziemnej w Kraju.

0
Twoja ocena: Brak

Słów kilka o Słowianach

Posąg Światowita zdj. nieznanahistoria.pl

- Słowianie zasiedlili Grecję (Peloponez), Kretę, Azję Mniejszą, Syrię, Półwysep Iberyjski, Maroko. Liczni Słowianie występowali w Egipcie. Poza tym osady słowiańskie znaleziono w Skandynawii, Islandii i w północnych Włoszech.

- Słowianie jako pierwsi zaczęli dodawać do piwa chmielu.

- W środku zimy całe wsie przenosiły się do lasu na obóz. Powód? Zimnem starano się wytępić robactwo żyjące w chatach.

- To Słowianie wprowadzili do kultury europejskiej postać wampira.

0
Twoja ocena: Brak